POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de privacitat (la «Política de privacitat») descriu de quina manera POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA (en endavant, indistintament, «POMPAS FÚNEBRES») recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre a l’empara del nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, que es recullen exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no poden ser tractats d’una manera incompatible amb aquests fins i en compliment estricte de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament general de protecció de dades (UE) 679/2016 (en endavant, «RGPD») i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, «LOPDGDD»).

La Política de privacitat ha de ser actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i ha de ser accessible en tot moment per a la consulta des del lloc web www.pfb-serveisfuneraris.com.

Identificació del responsable del tractament

L’entitat responsable del tractament de les vostres dades és:

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA

A08073710

Camí del Tanatori, s/n, 08916 Badalona

934 970 497

info@pfb-serveisfuneraris.com

https://www.pfb-serveisfuneraris.com

Mitjans a través dels quals tractem les vostres dades

Tractem dades personals en els supòsits següents:

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: si ens remeteu un correu electrònic, una consulta o un suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;
  • Enviament del curriculum vitae per formar part del nostre equip.

Amb quins fins tractem les vostres dades

Des de POMPAS FÚNEBRES tractem les vostres dades personals respectant els principis recollits a la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no es fan servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades de clients

Les dades dels nostres clients es tracten amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per dur a terme la gestió de la facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podem tractar les dades dels nostres clients sobre la base del nostre interès legítim per fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes per mitjà del nostre apartat de NOTÍCIES, accedint a: https://www.pfb-serveisfuneraris.com/noticies/

Dades d’usuaris web

Les dades de navegació d’usuaris del web es tracten únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisi, de conformitat amb el que disposa la nostra política de galetes (https://www.pfb-serveisfuneraris.com/politica-de-cookies/) així com per facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si escau, per atendre les vostres consultes i suggeriments.

Dades de CV

De la mateixa manera, podem tractar dades de curriculum vitae en cas que els interessats ens el facin arribar a través de correu electrònic. Les dades es tracten amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

 Si així ho autoritza expressament l’interessat, podem comunicar les seves dades a altres delegacions del Grup, perquè el candidat participi en processos de selecció (https://www.pfb-serveisfuneraris.com/empresa/centres/).

Dades recollides mitjançant els formularis de contacte

També podem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments mitjançant els formularis de contacte a aquest efecte al nostre lloc web https://www.pfb-serveisfuneraris.com/contactar/ amb l’única finalitat de donar-hi resposta. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari s’identifiquen com a tals. En cas d’absència o incorrecció, POMPAS FÚNEBRES no us pot identificar correctament i, en conseqüència, es procedeix a la supressió del registre de la consulta.

Dades de correus electrònics rebuts

També tractem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades al lloc web a aquest efecte. En aquest cas, les dades es tracten amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud d’aquestes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials

Podem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de POMPAS FÚNEBRES a les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a xarxes socials

 

 

Facebook

En prémer el botó «M’agrada» d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que POMPAS FÚNEBRES, en compliment de les condicions d’ús i la política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar-los missatges. POMPAS FÚNEBRES en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser-ne seguidor fent clic al botó «Ja no m’agrada».

Instagram

Si segueix el nostre perfil, l’usuari accepta que POMPAS FÚNEBRES, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. POMPAS FÚNEBRES en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor fent clic al botó «Deixa de seguir».

La informació facilitada per POMPAS FÚNEBRES en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. POMPAS FÚNEBRES no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació amb la modificació de les vostres dades en una xarxa social, us informem que en utilitzar una plataforma aliena a POMPAS FÚNEBRES la podeu fer mitjançant la configuració de cadascun dels vostres perfils a les diferents xarxes socials. POMPAS FÚNEBRES únicament pot consultar o donar de baixa les dades en qualitat de seguidor.

A qui comuniquem les vostres dades

POMPAS FÚNEBRES garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal pel fet de no comunicar-les a tercers sense l’autorització prèvia del titular d’aquestes. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de POMPAS FÚNEBRES, podem comunicar les vostres dades als destinataris següents:

Proveïdors de serveis

POMPAS FÚNEBRES pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal, així com a organismes oficials i registres. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal que en limiten el tractament a les finalitats del servei prestat, i sempre segons les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats

Podem revelar les vostres dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible per mitjà dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o les activitats fraudulentes en els serveis prestats per mitjà del nostre lloc web.

Altres delegacions del grup

 

Sempre amb l’autorització prèvia de l’interessat, les seves dades poden ser comunicades a les delegacions del Grup per a la remissió d’informació sobre les activitats, els serveis i les solucions empresarials procedents per mitjans electrònics, telefònics o postals, o per al cas de sol·licitar ocupació en alguna d’elles.

Exercici de drets

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits en el Reglament general de protecció de dades, us podeu adreçar per correu postal, identificant-vos com a usuari del nostre lloc web i adjuntant una fotocòpia del NIF o document equivalent així com la descripció del dret que voleu exercitar a POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA, camí del Tanatori, s/n, 08916 Badalona, o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a info@pfb-serveisfuneraris.com

Tutela de drets davant l’autoritat de control

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot adreçar-se a l’autoritat de control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades

Les dades referides a clients de la companyia, incloent-hi enregistraments d’àudio, si és el cas, es conserven durant el temps necessari per atendre la finalitat per a la qual han estat recollides i a les obligacions legals que se’n derivin i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de cinc anys. Les dades econòmiques es conserven a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 general tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris per mitjà dels formularis web, les rebudes per correu electrònic, així com les dades de curriculum vitae es conserven per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides per mitjà de galetes o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tenen un període de conservació màxim d’un any des de la recollida.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de POMPAS FÚNEBRES no s’incorporen a les bases de dades de l’empresa i, per tant, es conserven en les condicions i per als períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari garanteix que és major d’edat i que disposa de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar el lloc web https://www.pfb-serveisfuneraris.com/ i el seu contingut, garanteix que les dades que facilita en cada un dels formularis en els quals POMPAS FÚNEBRES sol·licita les dades personals són veraces, i reconeix la responsabilitat d’informar POMPAS FÚNEBRES de qualsevol canvi o modificació d’aquestes per fer-ne el tractament correcte.

Mesures de seguretat

POMPAS FÚNEBRES ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant-ne la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat, complint els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les vostres dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de POMPAS FÚNEBRES.

Normativa relacionada

Per obtenir més informació sobre la normativa que us assisteix, protegeix i que fixa els vostres drets, posem a la vostra disposició les lleis que han inspirat aquesta política i poden ser de rellevància:

×