Informació sobre el codi ètic

Grup PFB Serveis Funeraris

Recomanacions per informar de les conductes contràries als nostres principis ètics

Envieu un correu electrònic a l’adreça

pfbcanal-etic@canal-etico.com

en el qual indiqueu:

1.- La data dels fets
2.- Els noms de les persones implicades
3.- Els noms de possibles testimonis
4.- El vostre nom

Totes les comunicacions seran ateses degudament per professionals externs a l’empresa formats adequadament. La vostra identitat quedarà protegida pels preceptes legals vigents, que us protegeixen també de qualsevol acció en contra vostra.

Us advertim que la falsa denúncia pot implicar sancions segons la legislació vigent.

«L’ètica és cosa de tots.»

×