AVÍS LEGAL

Titularitat del lloc web

https://www.tanatoribadalona.com/ és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA (en endavant, indistintament, POMPAS FÚNEBRES) amb domicili a Camí del Tanatori, s/n, 08916, Badalona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 1087, foli 51, volum 587, llibre 39, secció 3, i amb NIF A08073710.

La finalitat del web és la d’informar sobre l’activitat de POMPAS FÚNEBRES, que es correspon amb prestar informació als seus usuaris en matèria de pompes fúnebres i activitats relacionades, així com d’informar sobre els seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre POMPAS FÚNEBRES.

L’accés al web és gratuït.

L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté aquest Avís legal.

Obligacions de l’usuari

En accedir al lloc web l’usuari es compromet a utilitzar-ne la informació i els continguts de conformitat amb aquest Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic i, en particular, a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb POMPAS FÚNEBRES.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la relació contractual amb POMPAS FÚNEBRES.
  3. Utilitzar d’una manera correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, aquest Avís legal i, si escau, les condicions d’ús i contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per part de tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar amb POMPAS FÚNEBRES i posar en el seu coneixement aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar d’alguna manera la integritat del lloc web https://www.tanatoribadalona.com/, el servei prestat per POMPAS FÚNEBRES, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d’aquest Avís legal, o, si escau, les condicions d’ús i contractació.

Responsabilitat

POMPAS FÚNEBRES no pot ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés al web així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, POMPAS FÚNEBRES tampoc pot ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a POMPAS FÚNEBRES, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

 

Continguts del lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda a l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment i, en aquest cas, POMPAS FÚNEBRES no és responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern o per tercers de la informació facilitada.

POMPAS FÚNEBRES es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense que calgui avís previ i així poder dur a terme les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

https://www.tanatoribadalona.com/ pot contenir enllaços o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a POMPAS FÚNEBRES i dels quals és responsable el titular de cadascun dels espais web a què s’ha accedit.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un lloc web al de https://www.tanatoribadalona.com/ s’ha de fer sempre a la pàgina principal i està prohibida la reproducció total o parcial dels serveis continguts a POMPAS FÚNEBRES, sense autorització prèvia.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (en què s’inclouen, però no de manera exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codis font i programari) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima d’aquests continguts correspon exclusivament a POMPAS FÚNEBRES o als seus llicenciadors, i queda totalment prohibida la reproducció o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari o tercers en cas que no existeixi una autorització expressa per part de POMPAS FÚNEBRES que en faculti o permeti la difusió.

En cap cas l’accés al lloc web implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que POMPAS FÚNEBRES autoritzi expressament el contrari.

Sens perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de tercers, demanem que ho posi en el nostre coneixement com més aviat millor.

Comentaris i suggeriments

Els vostres comentaris i suggeriments són ben rebuts. Us demanem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments per mitjà del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís legal

El contingut d’aquest Avís legal té una durada indefinida i pot ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de POMPAS FÚNEBRES.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut d’aquest Avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeix per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts s’han de sotmetre a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, han de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que preveu la normativa d’aplicació.

logo-pfb

×